Dostępność cyfrowa jest elementem wielu aktów prawnych, zarówno polskich jak i międzynarodowych. Przepisy regulują między innymi dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZGK dostępnej pod adresem internetowym: www.zgkgrodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.04.2022 r.

Data ostatniej znacznej zmiany lub aktualizacji powodującej szerokie spektrum zmian: 02.01.2024 r.

Strona internetowa jest zgodna zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
przemieszczanie się klawiszem „TAB” tabulator powoduje zmianę pozycji od lewej do prawej poczynając od początku strony lub miejsca kliknięcia.

Na stronie internetowej można korzystać z udogodnień dotyczących:
powiększania tekstu, znaków, wprowadzenie kontrastu stron i innych udogodnień wspierających możliwość zapoznania się ze stroną internetową i nawigacją po jej zawartości

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. posiada również BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) pod adresem https://bip-zgk.grodzisk.pl/ i ten serwis również spełnia wymogi ustawy o dostępności cyfrowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. nie posiada i nie jest właścicielem żadnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Bargiel, adres poczty elektronicznej: m.bargiel@zgkgrodzisk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 755 51 97

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

Na terenie zakładu znajduje się duży dostępny parking bez ograniczenia wielkości miejsca parkingowego.

Pomieszczenia biura znajdują się na parterze budynku bez udogodnień architektonicznych dotyczących wjazdu i poruszania się na wózku inwalidzkim.

Na drzwiach znajdują się opisy pomieszczeń w języku Braille’a

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na wyraźną prośbę ze stosownym wyprzedzeniem będzie dostępny tłumacz języka migowego.
Prośbę taką prosimy składać na adres siedziby, lub drogą mailową na adres sekretariat@zgkgrodzisk.pl, lub telefonicznie 22 755 51 97

Udostępnij Znajomym lub Sobie ważne informacje
Skip to content