Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

W związku z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie „RODO” uprzejmie informujemy co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1,
tel./fax 22 / 755 51 97

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych:

e-mail: it@zgkgrodzisk.pl,
tel./fax 22 / 755 51 97

3. Dane osobowe Administrator przetwarza:

a)  w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (co wynika np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
c)  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
d)  w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe Administrator przetwarza w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)  na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b)  w związku z wykonywaniem umów i na żądanie kontrahentów przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)  w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d)  w sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje np. podmiot realizujący usługę hostingu.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych – nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e)  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. lub RODO.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a także dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona u Administratora zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Administratora opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Adres organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01,
kancelaria@uodo.gov.pl

11. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. jednocześnie informuje, iż objął monitoringiem wizyjnym teren swojej siedziby (05-825 Chrzanów Duży), teren PSZOK, targowiska miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz składowiska w Kraśniczej Woli. Klauzule informujące o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym umieszczone są przy wejściu na ww. tereny lub obiekty.


Cookies

Pliki Cookies stosowane są tylko do prawidłowej i technicznej funkcjonalności serwisu oraz do prowadzenia statystyk odwiedzin strony www.zgkgrodzisk.pl .

Administrator wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: analityczne, funkcjonalne, sesyjne.

Strona internetowa www.zgkgrodzisk.pl korzysta również z Google Analytics. Dzięki temu prowadzone są analizy odwiedzin strony internetowej. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Google Analitics i tej usługi są dostępne w linku: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Udostępnij Znajomym lub Sobie ważne informacje
Skip to content